Duloksetinin Kalp Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması


BAYSAL I., VARDI N. , YILDIZ A. , GÜL S. , PARLAKPINAR H. , ÖZHAN O.

14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018, cilt.6, ss.187

  • Cilt numarası: 6
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.187

Özet

Amaç: Duloksetin, majör depresyon, diyabetik nöropatik ağrı, fibromyalji tedavisinde kullanılan bir antidepresandır. Presinaptik bölgelerde serotonin ve norepinefrin geri alımının önlenmesi yoluyla etkisini göstermektedir. Duloksetinin sistemik kan basıncı ve kalp hızında artış oluşturabilen ve kardiyak sempatik aktiviteyi uyaran yan etkileri olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada, düşük ve yüksek dozlardaki duloksetin uygulamasının neden olabileceği kardiyojenik etkilerin, erken kardiyak hasar belirteci olarak kullanılan Cx43, TnI ve TnT gibi parametreler üzerinden değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal-Metod: Wistar albino cinsi 24 adet erkek sıçan, her grupta 8 sıçan olacak şekilde; kontrol, duloksetin 10 ve duloksetin 100 olarak 3 gruba ayrıldı. Kontrol grubuna; oral gavaj yoluyla sadece 1 ml distile su çözücüsü (21 gün), duloksetin 10 grubuna distile su çözücüsünde 10mg/kg duloksetin (21 gün), duloksetin 100 grubuna ise distile su çözücüsünde 100 mg/kg duloksetin (21 gün) verildi. Deney sonunda alınan kalp dokuları %10’luk formaldehit içinde tespit edildi. Rutin doku takip işlemlerinden sonra parafin bloklardan 4-5 µm kalınlığında kesitler alındı. Dokuların genel özelliklerini incelemek için H-E boyama yöntemi uygulandı. Ayrıca kesitler immünohistokimyasal incelemeler için kardiyak Cx43, TnI ve TnT antikorları ile boyandı. Sonuçlar: H-E boyama yöntemi uygulanan kontrol grubu kesitlerinde, miyokardiyum normal histolojik görünümdeydi. Kardiyomiyositlerin enine bantlaşmaları ve interkalat diskler belirgindi. Düşük doz duloksetin uygulanan gruba ait doku kesitlerinin histolojik görünümünün kontrol grubuna benzer olduğu gözlendi. Diğer yandan, yüksek doz duloksetine maruz kalan ratların miyokardiyumunda dejeneratif değişiklikler izlendi. Bu değişiklikler arasında en dikkat çekici olan interstisyel ödemdi. Ayrıca bu grupta, enine bantlaşmalar ve interkalat diskler belirgin değildi. K-43 immünreaktivitesi kontrol grubunda interkalat disklerde düzenli (konturları) bir boyanma gösterirken, duloksetin uygulanan gruplarda konturların bozulduğu gözlendi. Bununla birlikte, duloksetin gruplarında K-43 immünreaktivite şiddetinde de belirgin artış tespit edildi. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, duloksetin gruplarında K-43 boyanmasındaki değişikliklerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0.05). Diğer yandan, düşük doz ve yüksek doz duloksetin uygulanan grupların birbirine benzer olduğu gözlendi (p>0.05). TnT ve TnI ile boyanma kontrol ve düşük doz duloksetin gruplarında benzer olarak izlendi (p>0.05). Buna karşın, yüksek doz duloksetin uygulanan grupta, TnT ve TnI immünreaktivitenin kontrol ve düşük doz duloksetin grubuna göre istatistiksel olarak azaldığı tespit edildi (p<0.05). Sonuç olarak bu çalışma, duloksetinin kardiyak K-43, TnT ve TnI gibi parametrelerde değişikliklere neden olduğunu ve doz artışına bağlı olarak kardiyotoksik etkinin artabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Duloksetin, Konneksin 43, TnT, TnI, Kalp