Dirençli glokom vakalarında Ahmet glokom valf implantasyonunun uzun dönem klinik sonuçları


Creative Commons License

YAZGAN S. , CELIK U., BAYRAKTAR Ş., UGURBAS S. C. , YILMAZ Ö. F.

Göztepe Tıp Dergisi, cilt.31, ss.15-22, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 31 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Göztepe Tıp Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.15-22

Özet

Dirençli glokom vakalarında Ahmed glokom valf (AGV) implantasyonunun göz içi basıncı, görme keskinliği ve kornea üzerindeki uzun dönem etkilerini değerlendirmektir. 2003-2014 yılları arasında dirençli glokom tanısıyla Ahmed valf implantasyonu yapılan vakalar geriye dönük incelendi. Görme keskinliği en az ışık hissi düzeyinde olan ve 12 ay takip süresi olan hastalar seçildi. Ameliyat öncesi ve son muayenedeki en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK), göz içi basıncı (GİB), medikasyon sayısı ve merkezi kornea kalınlığı (MKK) kaydedildi. Komplikasyonlar ve uygulanan ilave cerrahiler not edildi. İlave glokom cerrahilerine gereksinim duyulmadan GİB’nın ilaçlı/ilaçsız 5-22 mmHg olması ve görme keskinliğinin korunması ve kornea saydamlığının devamlılığı tam cerrahi başarı sayıldı. Neovasküler (n=13), afakik (n=13), penetran keratoplastiye ikincil (n=7), konjenital (n=4), travmatik (n=5) ve primer dirençli glokom (n=6) olmak üzere 47 dirençli glokom vakasının 48 gözü değerlendirildi. Yaş ortalaması 50.40±22.80 yıl, takip süresi 32.33±20.78 (12-84) ay, operasyon öncesi ve son takipteki EİDGK sırasıyla 1.50±0.61 ve 1.60±0.57 LogMAR, GİB değerleri sırasıyla 39.22±9.47 ve 17.02±4.29 mmHg, medikasyon sayısı sırasıyla 3.47±0.92 ve 1.52±1.09, MKK sırasıyla 590.00±88.86 ve 655.25±170.88 mikron saptandı (p<0.05). İlave uygulanan cerrahiler; suprakoroidal hemoraji drenajı (n=1), tüp ucu temizliği (n=5), anteriyor vitrektomi (n=5), tüp repozisyonu (n=3), tüp ucu kısaltılması (n=6), grefon/korneal yetmezlik nedeniyle PK (n=3), ilave siklodestriktif işlem (n=5) şeklindeydi. Tam cerrahi, toplam ve başarısızlık oranları sırasıyla %46 (n=22), %89.4 (n=43), %10.6 (n=5) olarak saptandı. AGV ile dirençli glokom vakalarında tatmin edici göz içi basıncı düşüşü sağlanmaktadır. Ancak zamanla görünür bir tüp-endotel teması olmasa bile, endotel yetmezliğine bağlı kornea ödemi ve görme kaybı oluşmaktadır

To evaluate long- term effects of Ahmed glaucoma valve (AGV) implantation in refractory glaucoma cases on intraocular pressure, visual acuity and cornea. The cases who had undergone AGV implantation between the years 2003 to 2014with the diagnosis of refractory glaucoma were evaluated retrospectively. The cases with minimal light perception visual acuity and followed up for longer than 12 months were selected. Preoperative and postoperative corrected distance visual acuity levels (CDVA), intraocular pressure (IOP), number of medications and central corneal thickness (CCT) were recorded. Complications and additional surgeries were noted. The complete surgical cure was based on following considerations: no need for additional surgery, achievement of mean IOP level between 5-22 mmHg, stability of visual acuity and corneal transparency. Forty eight eyes of 47 refractory glaucoma cases with neovascular (n=13), aphasic (n=13), secondary to penetrating keratoplasty (PK) (n=7), congenital (n=4), traumatic (n=5) and primary refractory glaucoma (n=6) were evaluated. Mean age (50.40±22.80 years), mean follow- up period ( 32.33±20.78 (12-84) months), preoperative ( 1.50±0.61 LogMAR, and postoperative CDVA 1.60±0.57 LogMAR were determined. IOP values ( 39.22±9.47 vs 17.02±4.29 mmHg), number of medications (3.47±0.92 vs 1.52±1.09), CCT values (590.00±88.86 vs 655.25 ±170.88µm (p<0.05 were also estimated. Additional surgeries were performed including drainage of suprachoroidal hemorrhage (n=1), cleaning of AGV tip (n=5), anterior vitrectomy (n=5), AGV reposition (n=3), AGV tip shortening (n=6), corneal graft insufficiency related PK (n=3), and additional cyclodestructive procedures (n=5). Perfect surgical, total surgical success rates were detected as 46 % (n=22), and 89.4% (n=43),respectively. However surgery failed in 5 (10.6%) cases AGV was a considerable successful surgical option for decreasing the IOP in refractory glaucoma cases. However even there is not a significant AGV endothelial touch, endothelial insufficiency related corneal edema and eventual visual loss was seen.