Okul Müdürlerinin Ders Denetimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Yeşil D., KIŞ A.

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.27-45, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.27-45

Özet

Örgütsel eylemlerin amaçlara uygunluğunun saptanması ve geliştirilmesi süreci olarak tanımlanan denetim bir örgüt için yaşamsal önemdedir. Bu araştırmada, okul müdürlerinin okullardaki ders denetim görevine ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseninin
kullanıldığı bu araştırma, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Amaçlı örneklem yöntemlerinden kartopu örneklemesiyle belirlenen 52 öğretmenle görüşmeler yapılmış ve verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, müdür tarafından yapılan ders denetimlerinin
çoğunlukla dönemde 1 kez yapıldığı, ders denetimi yapmadan önce müdürlerin çoğunluğunun denetim yapacağını öğretmene haber verdiği ve ders denetiminde en çok dikkat edilen şeyin dersin sunumu olduğu görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin ders denetimlerinin kendilerine katkısının olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. Ders
denetimlerinin en fazla katkısının ise öğretmenlerin eksiklerini görmesi yönünde olduğu tespit edilmiştir.

Supervision is vital for an organization, which is determining the conformity to the purposes of organizational practices and developing the organizational processes. The aim of this study is to determine the views of teachers on school principals’ classroom supervision roles. One of the qualitative research methods, phenomenology was used in
the study, in Elbistan district of Kahramanmaraş province. 52 teachers, determined via snowballing sampling, were interviewed and descriptive and content analyses were done for data analysis. According to the results, the principals are mostly supervising the classrooms once a semester, mostly inform the teachers beforehand and attach great
importance to lesson presentation during classroom supervision. In addition, teachers think that classroom supervision contributes their personal and professional development. Most of the contribution is to overcome the deficiencies.