Üniversite öğrencilerinin mesleki kişilik tipleri


Creative Commons License

Atli A. , Kaya M.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.331-342, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 14
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.29029/busbed.322778
  • Dergi Adı: Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.331-342

Özet

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin mesleki kişilik tiplerinin 

cinsiyet ve öğrenim gördükleri fakültelere göre düzey ve sıralamalarını belirle-

mektir. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İnönü 

Üniversitesinde dört yıllık ve üzeri fakültelerde öğrenimlerine devam eden 104’ü 

(%41,4) erkek; 147’si (%58,6) kız toplam 251 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. 

Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek için tabakalı amaçsal örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırma kapsamında veri toplamak amacıyla “Mesleki Kişilik 

Tipleri Envanteri” kullanılmıştır. Elde edilen veriler fakülte ve cinsiyet değişkeni 

açısından mesleki kişilik tipleri envanterinin her bir alt boyutu için aritmetik ortala-

ma belirlenmiştir. Öğrencilerin meslek kişilik tipleri grafikler halinde sunulmuştur. 

Araştırma sonucunda kız öğrencilerin ilk üç mesleki kişilik tipleri sosyal, sanatçı ve 

geleneksel olarak sıralanmaktadır. Üniversite öğrencilerinin mesleki kişilik tipleri 

sıralamaları fakülteler açısından incelendiğinde bütün fakülteler için ilk sırada 

gelen mesleki kişilik tipi sosyal kişilik tipidir.