Devlet Memurluğunu Sona Erdiren Hallerden Memuriyetten Çekilmiş Sayılmanın Devlet Üniversitelerinde Görev Yapan Akademik Personele Uygulanabilirliği Sorunu


TAHTALI M. B.

1. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2018, cilt.1, ss.477-490

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Malatya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.477-490

Özet

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (DMK) 98/(c) hükmü gereğinde memurların bazı hallerde kanun gereği istifa etmiş sayılacağı hükmü yer almaktadır. Bunlardan en önemlisi memurun mezuniyetsiz ve kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halidir.

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda ise bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı normu yer almaktadır.

Devlet üniversitelerinde görev yapan akademik personelin (Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri) mesai kavramı ve görevlerine gelmemeleri halinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun bahsi geçen hükmünün uygulanabilirliği sorunu, son yıllarda gerek yüksek yargı organları gerekse yerel mahkemeleri meşgul eden konular arasında yer almaktadır.

Sorunun çözümü için ilgili yargı kararlarının, bir idari işlem olan “istifa etmiş sayılma” kararının, idari işlemin unsurları bakımından incelenmesi gerekmektedir.

Çalışmamızda istifa etmiş sayılma kararı, idari işlemin unsurları bakımından ayrıntılı şekilde incelenecek ve İdare Mahkemelerinin ve Danıştay’ın bu konuda verdiği kararlar çerçevesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki bu istifa etmiş sayılma halinin Devlet Üniversitelerindeki akademik personele uygulanabilirliği sorunu ele alınacaktır.

Gerek idare mahkemelerinin, gerekse Danıştay’ın, her kategorideki akademik personel için (öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri) kriterleri ve bakış açıları bazen birbirine benzemekte, bazen ise birbirinden farklılıklar göstermektedir. Dolayısıyla çalışmamızda yargı organlarının istifa etmiş sayılma ile ilgili yaklaşımı, her üç kategori için 2547 Sayılı kanundaki görev tanımları dikkate alınarak ayrı ayrı incelenecektir.

 

Anahtar Kelimeler: İdare Hukuku, İdari Yargı, Devlet Memurları Kanunu, Memurluğu Sona Erdiren Haller, Devlet Üniversitelerindeki Akademik Personel, İstifa Etmiş Sayılma, Devlet Memurları Kanunu.