ARTROSKOPIK ROTATOR MANŞET TAMIRI YAPILANHASTALARIMIZIN ORTA DÖNEM FONKSIYONELSONUÇLARININ DEĞERLENDIRILMESI


Creative Commons License

Kılınç Ö. , Ertem K. , Ergen E. , Karaman S.

17. ULUSAL TÜRK EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 16 - 20 November 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey

Abstract

ARTROSKOPIK ROTATOR MANŞET TAMIRI YAPILAN HASTALARIMIZIN ORTA DÖNEM FONKSIYONEL SONUÇLARININ DEĞERLENDIRILMESI Öner Kılınç, Kadir Ertem, Emre Ergen, Serdar Karaman İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Malatya Amaç: Kliniğimizde artroskopik rotator manşet tamiri yaparak tedavi ettiğimiz hastaların fonksiyonel ve memnuniyetlik sonuçlarını ortaya çıkarmak ve bunları etkileyen faktörleri ayrıntılı bir şekilde ele almaktır. Materyal ve Metod: Nisan 2012 –Nisan 2019 tarihleri arasında hastanemizde tarafımızca artroskopik manşet tamiri yapılan 57 hasta çalışmamıza dahil edildi. Hastaların fonksiyonel ve klinik değerlendirmeleri preop- postop QDASH, ASES ve VAS skorları ile incelendi. Ayrıca demografik verilerin, oluş şeklinin, yırtık boyutunun, geçen sürenin, cerrahi yöntemlerin, dominant taraflığın, ek hastalık ve patolojilerin skorlar üzerindeki etkileri ayrı ayrı ele alındı. Bulgular: Hastalarımızın 20’si erkek, 37’si kadın olup ortalama yaşları 58,8 (39-71yaş) idi. Hastaların ASES, QDASH ve VAS skorlarındaki preop-postop değişimleri istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.001). Yaş, ek patoloji, DM ve HT, yırtık boyutu ve yağlı dejenerasyon miktarlarının skorlar üzerinde oldukça etkili oldukları görüldü. 1 hastada rerüptür, 1 hastada adeziv kapsülit, 1 hastada ankor başarısızlığı gelişmiştir ve tenotomi yapılan 11 hastamızın hiçbirinde popeye bulgusuna rastlanılmamıştır. 43 hasta(%75.4) memnun, 6 hasta(%10.5) orta derecede memnun olduklarını, 8 hasta(%14) ise yapılan cerrahi işlemden memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Sonuç: Artroskopik yöntemlerle manşet tamiri; eklem içi patolojilere hakim olunabilmesi, deltoid kasının fonksiyonun korunabilmesi, postop ağrının daha az olması, erken rehabilitasyona izin vermesi açısından oldukça güvenilir ve avantajlı bir yöntemdir. Skorlardaki anlamlı iyiye gidiş ve memnuniyet derecelerin yüksek olması, artroskopik rotator manşet tamirinin uygun hastaya, uygun koşullarda, uygun zaman ve tekniklerle uygulanmasıyla mümkündür.

Anahtar kelimeler: Rotator manşet, Artroskopik manşet tamiri, manşet yırtığ