Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi: İnönü Üniversitesi Örneği


Creative Commons License

TETİK N.

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.2755-2774, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.2755-2774

Özet

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin finansal bilgi, tutum ve okuryazarlık düzeyinin
belirlenmesi ve artırılması için yapılması gerekenlerin araştırılmasıdır. Bu amaçla İnönü
Üniversitesi öğrencilerine bir anket uygulaması yapılmış ve öğrencilerin finansal okuryazarlık
düzeyleri farklı demografik özellikleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ayrıca, frekans
yüzde dağılımı ve korelasyon analizi yapılmıştır. Ankette üniversitede okuyan 502 öğrenciden
oluşan bir örneklem kullanılmış; farklı fakültelerde okuyan öğrenciler ile erkek-bayan
öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyi karşılaştırmaları yapılmış ve öğrenci ailelerinin eğitim
durumlarının öğrencilerin finansal okuryazarlıklarına etkisi araştırılmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre; İnönü Üniversitesi öğrencilerinin finansal okuryazarlık seviyesi beş tam puan
üzerinden 3,028 puandır. Erkek öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyinin bayan öğrencilere
göre daha yüksek olduğu, öğrencilerin finansal okuryazarlıkla ilgili temel ekonomi ve finans
bilgisine sahibi oldukları, en az bilgiye sahip oldukları alanın ise yatırım konusu olduğu tespit
edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin güncel ekonomi haberlerini takip etme konusundaki puan
ortalamalarının düşük seviyelerde olduğu belirlenmiştir. Korelasyon analizi sonucunda finansal
okuryazarlık düzeyini en fazla etkileyen faktör, yatırım bilgi düzeyi faktörü olduğu
bulunmuştur.

The aim of this study is to investigate what to do for determining and increasing the level of
financial information, attitudes and literacy of university students. For this purpose, a
questionnaire was applied to the students of Inonu University and their financial literacy levels
were examined comparatively with their different demographic characteristics. Also, frequency
percentage distribution and correlation analysis were performed. In the survey a sample of 502
students studying at the university was used; the financial literacy level of students in different
faculties and male and female students were compared and the effect of education level of
students' families on financial literacy of students was investigated. According to the research
results; the financial literacy level of Inonu University students is 3,028 points over the five full
points. It is determined that the level of financial literacy of male students is higher than the
female students, the students have the basic knowledge of finance and economy about financial
literacy, and the field where they have the least knowledge is the subject of investment. In
addition, it is determined that the average score of the students in following the current
economic news is in low levels. As a result of the correlation analysis, it is found that the factor
that most affect the financial literacy level is the investment information factor.