Çift Lümenli Tüp Uygulanan Hastalarda Storz C-Mac® D Blade Videolaringoskop ve Mcgrath® Mac X3 Blade Videolaringoskopun Karşılaştırılması


ERTÜRK K. , ÖZKAN A. S. , AKBAŞ S. , KARAASLAN E. , DURMUŞ M.

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 25.Ululsal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.1

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

GİRİŞ: McGrath ve C-MAC videolaringoskoplar, endotrakeal entübasyon için güvenli ve etkili alternatif havayolu cihazlarıdır. Özellikle entübasyon işlemini kolaylaştıran ve hızlandıran laringoskop çeşitleri, anestezistler tarafından her zaman ilgi odağı olmayı sürdürecektir.    

AMAÇ: Göğüs cerrahisinde tek akciğer ventilasyonu(TAV) uygulanan hastaların entübasyon işleminde; Storz C-MAC D Blade ve McGrath MAC X3 Blade videolaringoskopun entübasyon süresi, hemodinamik yanıt ve entübasyona bağlı komplikasyonlar açısından karşılaştırılması amaçlandı. Çalışma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi tarafından TSG-2017-625 proje kodu ile desteklenmektedir.

 GEREÇ VE YÖNTEM: TAV yapılması planlanan 18-65 yaş arası 50 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastalar Storz C-MAC D Blade videolaringoskop; C-MAC (n=25) ve McGrath MAC X3 Blade videolaringoskop; McGrath (n=25) olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Preoperatif havayolu değerlendirmesi, başarılı entübasyon girişimleri ve sıklığı, glotik görüş ve entübasyon süreleri, Cormack-Lehane skoru, glotik açıklığın yüzdesi(POGO skoru), entübasyon kolaylığı, hemodinamik yanıt ve trakeobronşial entübasyona ait ters olaylar kaydedildi.

BULGULAR: C-MAC ve McGrath grupları; demografik karakteristikler açısından birbirine benzerdi(Tablo 1). Komorbid durumlar, preoperatif havayolu değerlendirmesi, Cormack-Lehane ve POGO skorları, baş pozisyon değişikliği, eksternal laringeal bası açısından her iki grupta birbirine benzerdi. C-MAC grubunda; glotik görüş zamanı ve entübasyon zamanı anlamlı olarak daha kısa ve entübasyon kolaylığı ise anlamlı olarak daha fazla bulundu. Başarısız girişim sayısı, çift lümenli tüp yönü, tüp numarası, özefagus entübasyonu, entübasyon sonrası opioid kullanımı iki grupta da benzerdi. C-MAC grubundaki hastaların tamamı ilk seferde girişim ile entübe edildi. McGrath grubunda ise iki hasta 2. girişim sonunda entübe edildi ve gruplar arasında anlamlı farkılılık bulunmadı(Tablo 2). İki grup; entübasyona bağlı komplikasyonlar ve hemodinamik yanıtlar (SAB, OAB, DAB, KAH) açısından birbirine benzerdi(Tablo 3).

TARTIŞMA/SONUÇ: TAV planlanan ve çift lümenli tüp uygulanan hastalarda; glotik görüş süresi ve entübasyon süresinin daha kısa, tek seferde girişim başarısı yüksek ve entübasyon kolaylığı yönünden C- MAC D Blade videolaringoskop kullanılmasının havayolu yönetiminde faydalı olacağı düşünüldü.

INTRODUCTION: McGrath and C-MAC videolaryngoscopes are safe and effective alternative airway devices for endotracheal intubation. The laryngoscope types that facilitate and accelerate the intubation process will always be the focus of attention by anesthesiologists.
OBJECTIVE: Intubation procedure was performed in patients who underwent single lung ventilation (SLV) in thoracic surgery; The aim of this study was to compare the intubation time, hemodynamic response and complications related to intubation. The study is supported by the project team of Inönü University Scientific Research Project Unit with TSG-2017-625 project code.
MATERIALS AND METHODS: Fifty patients aged 18-65 who were planned to undergo SLV were included in the study. Patients were divided two groups, Storz C-MAC D Blade videososcope; C-MAC (n = 25) and McGrath MAC X3 Blade videolaryngoscope; McGrath (n = 25). Preoperative airway evaluation, successful intubation interventions and frequency, glottic vision and intubation time, Cormack-Lehane score, percentage of glotion patency (POGO score), ease of intubation, hemodynamic response and adverse events of tracheobronchial intubation were recorded.
RESULTS: Demographic characteristics were similar in C-MAC and McGrath groups(Table 1). Comorbid conditions, preoperative airway evaluation, Cormack-Lehane and POGO scores, head position change, and external laryngeal compression were similar in both groups. In C-MAC group; the duration of intubation and the time of intubation were significantly shorter and intubation easy was significantly higher. The number of failed attempts, double-lumen tube direction, tube number, esophageal intubation, opioid use after intubation were similar in both groups. All patients in the C-MAC group were intubated at the first attempt. In the McGrath group, two patients were intubated at the end of the second intervention and no significant difference was found between the groups (Table 2). The complications related to intubation and haemodynamic responses (SAD, MAP, DAB, CAD) were similar (Table 3).

DISCUSSION / CONCLUSION:  It was thought that the use of C-MAC D Blade videolaryngoscope would be beneficial in the management of airway in terms of the ease of intubation, shorter duration of intubation and shorter intubation time when SLV was planned and double lumen tube was applied.