Muhasebenin Tarihsel Dönüşümünde Muhasebe Meslek Mensuplarının Düşünceleri: Denizli İlinde Odak Grup Çalışması


Creative Commons License

TETİK N. , Yürekli E.

1. Uluslararası Türkiye Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi, Malatya, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.242-249

  • Basıldığı Şehir: Malatya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.242-249

Özet

Özet
Muhasebe mesleği insanlık tarihi kadar eski olup, insan var olduğu sürece muhasebenin de
var olduğu bilinmektedir. İlk olarak merdiven sisteminde oluşturulmaya çalışılmış olan muhasebe
kayıtları daha sonra insanlık tarihi ile birlikte gelişerek bu günlere gelmiştir. Günümüzde
ise artık Endüstri 4.0 ile birlikte muhasebede kendi dönüşümünü yaşamaktadır. Muhasebenin
bu tarihsel dönüşümünde hiç kuşkusuz muhasebe uygulayıcıları en önemli faktör
konumundadırlar. Muhasebe uygulayıcıları olan muhasebe meslek mensuplarının bu tarihsel
dönüşümde aldıkları rol ve geleceğe bakışları en önemli belirleyici ve yol gösterici olarak
muhasebenin geleceğinde belirgin rol oynayacakları düşünülmektedir. Muhasebe
mesleğinin bu tarihsel dönüşümünde önemli ve belirgin bir rol üstlenen muhasebe meslek
mensuplarının görüşleri muhasebe biliminin doğru ve istenen bir şekilde ilerlemesi bakımından
çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu çalışmada geçmişten geleceğe muhasebe
eğitimimin nasıl olduğu ve nasıl olması gerektiği konusunda Denizli ilinde faaliyet gösteren
mesleğinde en az 20 yılını doldurmuş muhasebe meslek mensupları ile derinlemesine araştırma
yöntemi tekniklerinden odak grup çalışması yapılarak muhasebe meslek mensuplarının
görüşleri bire bir aynen çalışmamızda yer alacaktır. Geleceğe ışık tutması ve muhasebe
eğitimine önemli katkısı olmasını düşündüğümüz bu çalışmada, muhasebe meslek mensuplarına
serbest sorularda sorulacak ve muhasebe meslek mensuplarının görüş ve önerileri de
çalışmamızda yer alacaktır.
Anahtar kelimeler: Muhasebe Tarihi, Muhasebe Meslek Mensupları

COGITATION OF ACCOUNTING PROFESSIONALS DURING THE
HISTORICAL TRANSFORMATION OF ACCOUNTING: A FOCUS GROUP
DISCUSSION IN DENIZLI
Abstract
Accounting profession is as old as human being and it is a clear fact that accounting has
been existed since humanity existed. First, the accounting records which were tried to
generate with ladder method have been developed than along with humanity history and
came to these days. Nowadays, accounting together with Industry 4.0 has being living its
own transformation. There is no doubt that accounting professionals are the most important
factor throughout that transformation. It has being thinking that roles and future vision of
accounting professionals will be the most important determiner and pathfinder in this
historical transformation. Vision of the accounting professionals have very important and
clear feature in progression of accounting profession in this transformation. In this study, a
group study about from past to future how was the accounting education and how should it
be, with the accountants who has minimum 20 years work experience and who works in
Denizli will be conducted and will be place it will be literally placed in the our study. in
this study in which contributions will be shading light on the future and making important
contributions to accounting education, independent question will be asked to accountants
and their thinking and suggestion will be place in our study.
Key Words: Accounting History, Accounting Professionals