İdiyopatik Maküla Deliği Olgularının Tedavisinde 23 Gauge Transkonjonktival Pars Plana Vitrektomi Yönteminin Etkinliği ve Güvenirliği


Creative Commons License

YAZGAN S. , ÇAKIR M., ÇEKİÇ O., KALDIRIM H.

Retina-Vitreus, cilt.21, ss.99-104, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 21
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Retina-Vitreus
  • Sayfa Sayıları: ss.99-104

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı idiyopatik makula deliği (MD) olgularında 23 Gauge transkonjonktival pars plana vitrektomi (PPV) yönteminin güvenirliğini ve etkinliğini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada idiyopatik MD saptanan ardışık 19 olgunun 20 gözü retrospektif olarak incelendi. Olguların tümü 23 Gauge (çap ölçü birimi; G) PPV yöntemiyle ameliyat edildi. Olgular anatomik ve fonksiyonel (görme artışı) başarı, Ameliyat sırasında ve sonrasında gelişen komplikasyonlar bakımından değerlendirildi. Anatomik başarı ve progresyon takibi için optik koherans tomografi kullanıldı. İstatistiksel analiz için Wilcoxon Signed Rank testi kullanıldı. P değeri ≤0.05 anlamlı kabul edildi. Bulgular: Yaş ortalaması 63.75±8.59 yıldı. Ondokuz fakik gözün 4 tanesine kombine katarakt cerrahisi uygulandı. Dört olguda postoperatif 1. gün hipotoni (Göz içi basıncı ‘GİB’<6 mmHg) gözlendi (p=0.027). Diğer takiplerde GİB değerlerinde anlamlı fark saptanmadı. Üç gözde tek sklerotomi girişine sütür gereksinimi oldu. Hastalar ortalama 11.10±5.61 ay takip edildi. Onbir olguda katarakt progresyonu gelişti. Bütün olgularda anatomik başarı sağlandı (%100). Hastaların en iyi düzeltilmiş görme keskinliğinde (EİDGK) 3. ay ve sonraki takiplerde anlamlı artış saptandı (p<0.05). Tartışma: 23 G PPP tekniği idiyopatik MD tedavisinde güvenilir ve etkin bir yöntemdir. Anahtar Kelimeler: 23 gauge vitrektomi, idiyopatik maküla deliği. 

Purpose: The aim of this study is to evaluate the safety and efficacy of 23 gauge transconjunctival pars plana vitrectomy (PPV) in patients with idiopathic macular hole (MH). Material and Methods: Twenty consecutive eyes of 19 patients with idiopathic MH was investigated in this retrospective study. All of the eyes were operated with 23 gauge PPV technique. The cases were evaluated for anatomical and functional (visual acuity) success, and for the intra- and postoperative complications. Optical coherence tomography was used in order to monitor anatomical success and progression. Wilcoxon Signed Ranc test used for statistical analysis. P value of≤0.05 was considered significant. Results: The mean age was 63.75±8.59 years. Combined cataract surgery was performed to four of 19 phakic eyes. Postoperative 1. day hypotonia (intraocular pressure ‘IOP’ <6 mmHg) was observed in 4 eyes (p=0.027). In the other visits, there was not statistically significant differences in the IOP values. Suture was needed for the closure of one sclerotomy port in 3 eyes. Mean follow-up time was 11.10±5.61 months. Anatomical success was obtained all of the cases (%100). Eleven eyes developed cataract progression. There was statistically significant increase in the best corrected visual acuity at the third month and the following visits (p<0.05). Conclusion: 23 gauge PPV technique is a safe and effective method in the treatment of idiopathic MH surgery. Key Words: 23 gauge vitrectomy, idiophatic macular hole.