Türk Hukukunda İdari Kolluk Açısından Kadının Yaşam Hakkını Koruma Ödevi


TAHTALI M. B.

2. ULUSLARARASI KADIN VE HUKUK SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Mart 2019, ss.1-2

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-2

Özet

Kadının yaşam hakkının korunması meselesi, ülkemizin en ciddi problemlerinden biridir. Bu meselenin önündeki en önemli engel ise toplumsal cinsiyet algısıdır. Ülkemizdeki kadınların çoğu bu algıdaki sorunlar yüzünden toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalmakta, yeterli önlemin alınmaması halinde ise şiddetin özel görünüş hali olarak kadının yaşam hakkı ihlal edilmektedir.  

 

1982 Anayasası, bu konuda idareye pozitif ve negatif yükümlülükler yüklemiştir. Bu yükümlülükler, idare tarafından, özel yetkilerle donatılmış olan idari kolluk vasıtasıyla yerine getirmektedir. İşte bu toplumsal ihtiyacın bir getirisi olarak 6284 Sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun” ve bu kanunun uygulama yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda idari kolluk görevlilere ve idari kolluğun amiri olarak vali ve kaymakamlara bazı tedbirleri alma hakkı ve yükümlülüğü getirilmiştir.

 

Bu bildiride kadının yaşam hakkının korunması konusunda 1982 Anayasasının idareye yüklediği yükümlülükler ile 6284 sayılı Kanun’da öngörülen tedbirlerin içerikleri ve uygulamada karşılaşılan sorunlar incelenecek ve nihayet bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sıralanacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: İdare Hukuku, İdari Kolluk, Kadının Yaşam Hakkı, 6284 Sayılı Kanun, Toplumsal Cinsiyet Algısı. 

The matter of protection of women’s rights to life, one of the most serious problems in our country. The most important obstacle of this matter is gender recreption. Becouse of the problems in this reprection most of women in our country are exposure to gender-based wiolence. In case of taking adequate measures are in violation of the right to life, the woman's appearance as a special form of cruelty.

 

The 1982 Constitution has positive and negative obligations install the administration in this regard. These obligations are managed by fulfiling equipped with special powers by the administrative. Here is a return to theese social needs, “The Code Of  Protection Of Family and The Prevention Of Violence Against Women” which is number of 6284 and Implementing Regulation Of Code, entered into force. İn this code, there have been introduced the rights and obligations to take certain measures to administrative law enforcement officer and as chief of the administrative law enforcement to provincial and district governors.

 

In this report, on the protection of women's right to life with the obligations imposed on the content of the measures envisaged under the administration of the 1982 Constitution and provisions of law in the code of the number of 6284 with the problems encountered in pratctice will be examined and finaly solotions to this problem will be sorted.

 

Keywords: Administative Law, Administative Law Enforcement, Women’s Rights To Life, the code of the number of 6284, Gender Recreption.