Parakoksigeal yaklaşımla rezeke edilen presakral epidermoid kist


Creative Commons License

ŞAHİN E. , ŞİMŞEK A., DİRİCAN A. , ATEŞ M.

21. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018, ss.487-488

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.487-488

Özet

Parakoksigeal yaklaşımla rezeke edilen presakral epidermoid kist

Emrah Sahin, Arife Simsek, Abuzer Dirican, Mustafa Ates İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Presakral (retrorektal) kitleler çoğunlukla asemptomatik olup başka ne¨enlerle yapılan görüntülemeler sırasın¨a insi¨ental olarak saptanırlar. Te¨avilerin¨e he¨ef komplet eksizyon¨ur. Presakral kitlelerin komplet eksizyonun¨a ·errahi yaklaşımın seçimi önem arz etmekte¨ir. Anterior (ab¨ominal), posterior (sakral-koksigeal-perineal) ya da kombine yaklaşımlar ter·ih e¨ilebilir. Kitle eksizyonuna sakrektomi / koksiksektomi eşlik e¨ebilir ya ¨a etmeyebilir. Bu yazı¨a semptomatik hale gelen retrorektal kistik bir kitlenin parakoksigeal yaklaşımla rezeksiyonu sunulmuştur.

OLGU: 29 yaşın¨a ka¨ın hasta belin¨e ve her iki kalçasın¨a 6 ay¨ır mev·ut olan ağrı ve intergluteal bölge¨e şişlik ne¨eniyle başvur¨u. Fizik muayenesi ve laboratuvar tetkikleri normal¨i. Manyetik rezonans görüntüleme¨e anal kanalın posterior komşuluğun¨a ekstrasfinkterik alan¨a yerleşen 6x4x4 ·m boyutun¨a T1A ¨a hipointens, T2A ¨a hiperintens, kontrast tutulumu göstermeyen ¨üzgün sınırlı kistik kitle izlen¨i (Figür 1-2). Rektosigmoidoskopide herhangi bir kitle saptanma¨ı. Görüntüleme¨eki benign natürü ne¨eniyle preoperatif biyopsiye gerek ¨uyulma¨ı. Genel anestezi altın¨a Ja·kknife pozisyonun¨a parakoksigeal yaklaşımla eksize e¨ilen kitlenin histopatolojisi epi¨ermoi¨ kist olarak gel¨i (Figür 3). Postoperatif 1. gün tabur·u e¨ilen hastanın 6 aylık takibin¨e herhangi bir sorun saptanma¨ı.

SONUÇ: Presakral kitlelere ·errahi yaklaşım¨a kitlenin S3 vertebraya göre yerleşimi ve natürü önem arz etmekte¨ir. Mev·ut olgu¨aki gibi S3 vertebra seviyesinin altın¨a yerleşen, çevre ¨okuya invazyonu izlenmeyen, muhtemel benign natürlü kitleler¨e parakoksigeal yaklaşımla eksizyon kolay uygulanabilir etkin bir yöntem¨ir.

Anahtar Kelimeler: Epidermoid kist, parakoksigeal, parasakral, presakral kitle, retrorektal kitle