PİSA’da Başarılı Olan Ülkelerin Eğitim Finansmanının Analizi


Creative Commons License

KONAN N. , ÇETİN R. B. , Bozanoğlu B.

Scientific Educational Studies, cilt.2, ss.56-70, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Scientific Educational Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.56-70

Özet

Ülkeler eğitim sistemlerini iyileştirmek için diğer eğitim sistemleriyle karşılaştırma imkanı sağlayan uluslararası değer vermektedirler. Bu çabaların başında OECD tarafından gerçekleştirilen ve ülkemizin de katıldığı PISA yer almaktadır. Öte yandan eğitim ve ekonomi arasında doğrudan ve karşılıklı nedensellik ekseninde bir ilişki vardır. Bu ilişki uluslararası kurum ve kuruluşları harekete geçirmiş ve düzenli olarak konuya ilişkin istatistikler yayınlamaya teşvik etmektedir. Bu araştırmanın temel amacı PISA 2015’te en başarılı 10 ülke ile Türkiye’nin nüfus, kişi başı gayri safi milli hasıla, toplam kamu bütçesinin ne kadarının eğitime harcandığı ve öğrenci başına yaptığı harcamayı karşılaştırılmalı olarak incelemektir. Bu amaçla özellikle 2015 yılı PISA sonuçları baz alınmış olup diğer veriler için son 5 yılın göstergeleri kullanılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden, durum çalışması olarak tasarlanmış ve araştırma verileri doküman analizi tekniği ile toplanmıştır. OECD, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve TÜİK gibi kurumlar tarafından yayınlanan PISA ve eğitim harcamaları verilerini içeren dokümanlar incelenerek PISA’da en başarılı 10 ülke ve Türkiye’ye ait veriler toplanmış ve araştırmanın amacı çerçevesinde analiz edilmiştir. İncelemeye alınan ülkelerin eğitim finansmanı göstergelerinin, PISA’da elde ettikleri başarıyı açıklar nitelikte olduğu ifade edilebilir. Ancak incelemeye tabi tutulan ülkeler arasında düşük gelir seviyesine sahip Vietnam örneğinde söz konusu ilişkiye farklı değişkenlerin de katıldığı ifade edilebilir.

Many countries rely on attempts of international evaluation programs in order to polish their education systems and moreover to have a chance of comparing and contrasting with different countries’ as well. One of the leading attempts for international evaluations is PISA by OECD in which Turkey also takes place. There can be a close connection between education and economy. This mutual and casual relationship has provoked different institutions to prepare and publish annual reports. Our main motivation for this study is to reveal population, GDP rates, education expenditures and PISA results of top ten achieving countries together with Turkey. Thus, the study has been designed with a qualitative approach and the necessary documents have been analyzed with regard to the main purpose. It can be stated that the prior indicators of education expenditures are capable of explaining why these countries are successful at PISA. However, it can also be stated that there are some other factors mediating Vietnam’s case.