Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin Cinsiyetlerine Göre Meta Analizi


Creative Commons License

ALTUNTAŞ S., ATLİ A. , KIŞ A.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.88-106, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 31
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.88-106

Özet

Öz: Bu meta analiz çalışmasının temel amacı mesleki olgunluk düzeyinin cinsiyet değişkeni açısından etki   büyüklüğünü   tespit   etmektir.   Standartlaştırılmış   ortalamalar   arası   etki   büyüklüğü   analiz yöntemini kullanarak öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin cinsiyetlerine göre etki büyüklüğü belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca moderatör olabilecek değişkenler incelenmiştir. Bu amaçla yapılan 
alanyazın   taramasında   konu   ile   ilgili   doktora   tezi,   yüksek   lisans   tezi   ve   makale   türünde   53 araştırmanın  yapıldığı  belirlenmiştir.  Bu  araştırmalarda  öğrencilerin  cinsiyetine  ilişkin  ve  kodlama protokolüne uygun verileri içeren 23 çalışma araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın örneklemini 5034 kız ve 5880 erkek olmak üzere 10914 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonucuna göre, rastgele 
etkiler modelinde birleştirme işlemi sonucu kız öğrenciler lehine 0,28’lik pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etki büyüklüğü bulunmuştur. Moderatör olarak okul türü ve yayın türü analize alınmıştır. Yayın   türü   analizinde   cinsiyetin   ortalama   etki   büyüklüğünü   değiştirmediği,   okul   türünün   ise ortalama   etki   büyüklüğünü   değiştirdiği   bulunmuştur.   Araştırma   sonucunda   mesleki   olgunluk düzeylerinin  cinsiyet  değişkenine  göre  anlamlı  bir  farklılık  gösterdiği  ve  farklılığın  kızlar  lehine olduğu tespit edilmiştir. 

Abstract: The main aim of this meta analysis study is to identify the impact magnitude of vocational maturity  level  in  terms  of  gender  variable.It  was  tried  to  determine  the  impact  magnitude  of students’vocational maturity levels in terms of gender variables by using analysis technique of impact magnitude among standardized averages.Also,it was examined variables which can be moderator.In the search of literature is made of this purpose,it was determined that 53 researches which consist of 
doctorate  thesis,master  thesis  and  article  about  this  topic  were  done.In  this  researches,  23  studies including data related to students’ gender and appropriate data for coding protocol were included in the  research.The  sample  of  the  research  is  composed  of  10914  (5034  girls  and  5880  boys)  students. According  to  the  result  of  the  research,the  result  of  combining  in  the  random  effect  model,0.28 
positive  and  a  significant  impact  magnitude  statistically  was  found  in  favor  of  girl  students.School type  and  publication  type  were  analyzed  as  moderator.It  was  identified  that  gender  didn’t  change average  impact  magnitude  in  publication  type  analysis,but  school  type  changed  average  impact magnitude.At  the  result  of  the  research,it  was  identified  that  vocational  maturity  levels  showed  a significant difference according to gender variable and the difference was in favor of girls.