Dinamik Yönelimli Kısa-Yoğun-Acil Bireysel Psikolojik Danışma Oturumlarının Etkisi


Creative Commons License

ATLİ A. , YILDIRIM T. , ÇİTİL C.

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.6, ss.1-13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 45
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-13

Özet

Bu araştırmanın amacı, Dinamik Yönelimli Kısa-Yoğun Acil Bireysel 
Psikolojik Danışma oturumlarının etkisini incelemektir. Araştırmada, 
yarı deneysel desenlerden “ön test-son test eşleştirilmiş kontrol gruplu 
yarı  deneysel  desen”  kullanılmıştır.  Araştırmanın  çalışma  grubunu 
2013-2014 eğitim-öğretim yılında bireysel psikolojik danışma yardımı 
almak isteyen deney grubu (n=17) ve kontrol grubu (n=17) toplam 34 
kişi ile oluşturmuştur.  Araştırmada deney grubuna Dinamik Yönelimli 
Kısa-Yoğun     Acil     Bireysel     Psikolojik     Danışma     oturumları 
uygulanmıştır.   Kontrol   grubunda   bulunan   bireylere   herhangi   bir 
müdahale  programı  uygulanmamıştır.  Bireysel  danışma  programının 
etkililiğini   test   etmek,   deney   ve   kontrol   grubunu   karşılaştırmak 
amacıyla t-testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler 
incelendiğinde    Dinamik    Yönelimli    Kısa-Yoğun-Acil    Psikolojik 
Danışma   alan   (deney   grubu)   bireylerin   somatizasyon,   obsesyon, 
depresyon, paranoid düşünceler, öfke-düşmanlık, psikotizm, anksiyete, 
kişilerarası  duyarlılık,  fobik  anksiyete  ve  ek  skala  son-test  puan 
ortalamalarının anlamlı düzeyde düştüğü görülmüştür. 

The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  effects  of  Dynamic-
Oriented     Short-Intensive-Emergency     Individual     Psychological 
Counselling sessions. Pre-test and post-test experiment-control group 
quasi-experimental design was used in this study. The study was carried 
out  with  the  experimental  group  (N=17)  and  control  group  (N=17), 
which, in total, makes 34 people who wanted to recieve psychological 
counselling in the 2013-2014 academic year. The experimental group 
was  treated  with  the  Dynamic-Oriented  Short-Intensive-Emergency 
Individual  Psychological  Counselling  sessions.  The  control  group 
didn’t receive an intervation program. t-test was used to evaluate the 
effectiveness  of  the  individual  counselling  program  and  to  compare 
experimental and control groups. When the data was examined at the 
end   of   the   study,   somatization,   obsession,   depression,   paranoid 
thoughts,     anger-hostility,     psychoticism,     anxiety,     interpersonal 
sensitiveness, phobic anxiety and additional scale post-test averages of 
the   individuals   who   received   Dynamic-Oriented   Short-Intensive-
Emergency     Individual     Psychological     Counselling     counselling 
(experimental group) showed a meaningful decrease.