İl Eğitim Denetmenlerinin İş Doyumu


Creative Commons License

KIŞ A.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.1-17, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 14 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-17

Özet

Bu çalışmanın amacı, il eğitim denetmenlerinin iş doyumu düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmaya dördüncü ve beşinci hizmet bölgesinde görev yapan 326 il eğitim denetmeni katılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla “Mesleki Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Tek Yönlü Varyans Analizi ve İlişkisiz Örneklemler için t-testi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, denetmenlerin iş doyum düzeyleri ortalama puanı 2,27 olup; branş, mezun olunan öğrenim kurumu, öğrenim düzeyi, öğretmenlik kıdemi ve son üç yılda ödül alıp almama değişkenine göre farklılaşmadığı, fakat denetmenlik kıdemi değişkeni için kıdemi 2-5 yıl olanlarla kıdemi 1 yıl ve daha az olanlar arasında kıdemi daha yüksek olanlar lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlenmiştir.

The aim of this study is to examine the job satisfaction levels of educational supervisors in terms of some demographic variables. A total of 326 supervisors employed in 18 cities from 4th and 5th supervision service area participated in the study. “Job Satisfaction Scale” was used to collect data. Independent Samples t-Test
and One-Way ANOVA were used to analyze the data. Results revealed that the total score of supervisors’ job satisfaction level did not vary depending on the variables of branch, educational institution, education level, incentives for the last three years and teaching tenure while it did vary significantly in terms of supervisory tenure. Average score of job satisfaction level of supervisors was 2,27. Implications and  recommendations were also discussed.