MİGREN İLE SERUM VİTAMİN D DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ


Creative Commons License

Çıplak S., Adıgüzel A., Kablan Y.

Bozok Tıp Dergisi, vol.10, no.4, pp.1-6, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.16919/bozoktip.738761
  • Journal Name: Bozok Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-6

Abstract

Amaç: D vitamini; immün cevabı, endotel fonksiyonu ve hücre proliferasyonu düzenlenmesi yanında antienflamatuar

ve antioksidan fonksiyonları bulunabilen bir hormondur. Bu çalışmamızda amacımız, ülkemizde

sık görülen yaşam kalitesini ve çalışma hayatını olumsuz etkileyen migrenin etyopatogenezine ışık tutmak

ve gelecekte tedavisine katkı sağlayabilmektir.

Gereç ve Yöntemler: Migren tanısı alan 50 hasta ile 50 sağlıklı birey kontrol grubu olarak alındı. Hasta ve

kontrol grubunda serum vitamin D [25(OH)vit D], parathormon, kalsiyum, fosfor, albümin düzeyleri çalışıldı.

Bulgular: Migrenli hastalarda D vitamini düzeyi ortalama 18,51±12,05 ng/ml iken kontrol grubunda

12,82±9,06 ng/ml olup, p=0,005 saptandı. Kalsiyum ve albümin düzeyi ise migren hastalarında daha düşük

bulundu.

Sonuç: Çalışmamızda migren hastalarında D vitamini düzeyi daha yüksek bulunmuştur. Birçok çalışmada D

vitamini epizodik migrenli hastalarda düşük saptanmış olmasına rağmen çok sayıda çalışmada da bir ilişki

saptanamamıştır ve az sayıda çalışmada da bizim çalışmamızda olduğu gibi D vitamin düzeyi yüksek saptanmıştır.

Sonuç olarak migren, kalsiyum ve D vitamini arasındaki ilişki hala tam olarak bilinmemektedir. Bu ilişki

belirlenmesi için randomize kontrollü çalışmaların yanı sıra moleküler düzeyde çalışmaların da yapılması

patogenezle ilgili daha net bilgiler verebilir.