Nazi Almanyası İşgalindeki Polonya'da Propaganda Posterleri Üzerinden Yahudilere Karşı Nefret Söylemi İnşası


Creative Commons License

ÇAKI C. , GAZİ M. A. , ÇAKI G.

Selçuk İletişim, cilt.12, ss.781-812, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Selçuk İletişim
  • Sayfa Sayıları: ss.781-812

Özet

Polonya'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce yaklaşık üç milyon Yahudi yaşamaktaydı. Bu sayı 1939 yılında Nazi Almanya’sının Polonya'yı işgal etmesinden sonra sistemli olarak azalmıştı. Naziler, işgali altında bulundurdukları Polonya'da Yahudilere karşı olumsuz bir imaj oluşturarak, Polonya halkının Yahudilere yardım etmesini önlemeyi, aynı zamanda Polonyalıların Yahudilerin saklandıkları yerleri ihbar etmelerini amaçlamıştır. Bu çalışmada Nazi propagandasının Polonya'da Yahudilere dinine karşı nefret söylemi inşasında posterleri nasıl ve ne şekilde kullandıkları incelenmiştir. Bu amaçla çalışmada Nazi propagandası tarafından Polonya'da basılan ve günümüzde Amerika Birleşik Devletleri Holokost Anıt Müzesi'nde yer alan beş antisemitist propaganda posteri nefret söylemi bağlamında incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında belirlenen Nazi propaganda posterleri, Fransız dilbilimci Roland Barthes'ın göstergebilim anlayışı ışığında analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular kapsamında, Nazi propaganda posterlerinde Yahudilerin yalnızca insanlığın kötülüğü için çalıştığına ve Hıristiyanlık dini için büyük bir tehlike oluşturduğuna yönelik mitler inşa edildiği sonucuna ulaşılmıştır

About three million Jews lived in Poland before the Second World War. This number fell systematically after the invasion of Poland by Nazi Germany in 1939. Nazis aimed at preventing that Polish people helped Jews by creating a negative image regarding Jews in the occupied Poland, while at the same time aiming that Polish people denounced the places where the Jews hided. In this study, how and in what way Nazi propaganda used posters in the construction of hate speech against Judaism religion in Poland was examined. To this end, five Jewish anti-religious propaganda published in Poland by Nazi propaganda and which are in the United States Holocaust Memorial Museum nowadays were examined in the context of hate speech. In this study, semiotic analysis method in qualitative research methods was used. Nazi propaganda posters determined within the scope of the study were analyzed in the light of semiotic understanding of French linguist Roland Barthes. In the light of the findings, it was concluded that myths that religion of Judaism only causedto wickedness of mankind and was a great danger for religion of Christianity were constructed.