Medeni Duruma Göre Empatinin Meta-Analitik Olarak İncelenmesi


Creative Commons License

Demir Y., ATLİ A. , KIŞ A.

Ordu University Journal of Social Science Research, vol.8, no.2, pp.331-340, 2018 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Ordu University Journal of Social Science Research
  • Page Numbers: pp.331-340

Abstract

according to marital status. For this purpose, the data received from the graduate thesis on empathy made in Turkey were used. The studies were included in the survey in 2005 - between 2016 consists of graduate thesis on empathy in Turkey. HÖK National Thesis Center was used to search the thesis. In this study, data analysis was performed with the Comprehensive Meta Analysis (CMA) package program. The effect size was assessed with "Cohen d". Twenty-eight studies  were  included  in  the study.  Twenty-eight  theses  were  conducted  on  a total  of 7581  (3095  unmarried,  4486 
married) persons. A statistically significant difference was found in 7 of the 28 theses, while it was not found in 21 of the theses. In order to investigate whether there is publication bias, four different methods have been applied; Orwin Secure 
N Number test, Duval-Tweedie's crop fill method, Egger test and funnel scatter graph.  At the end of the analyzes, it was determined that there was no publication bias. Results of the combination process within the Constant Effects Model demonstrated that empathic tendency level did not statistically significantly differentiated based on marital status. The results of the subsequent Q and I2 tests conducted demonstrated a high level of heterogeneity among the studies and as a result, the model for the combination process was changed to the random effects model. Results of the combination process within the Random Effects Model also demonstrated that empathic tendency level did not statistically significantly differentiated  based  on  marital  status.  Thus,  it  was  determined  that  empathic  tendency  level  did  not  statistically significantly differentiate based on marital status. 

Key Words: Empathy, marital status, empathic tendencies, meta-analysis. 

Bu çalışmada empatik eğilimin medeni duruma göre farklılaşıp farklılaşmadığı meta-analiz yöntemi ile incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’de empati konusunda yapılan lisansüstü tezlerden alınan veriler kullanılmıştır. Araştırmaya dâhil edilen çalışmalar 2005 – 2016 yılları arasında Türkiye’deki empati konulu lisansüstü tezlerinden oluşmaktadır. Tez taramasında YÖK Ulusal Tez Merkezi kullanılmıştır. Bu araştırmada, veri analizi Comprehensive Meta Analysis (CMA) paket  programı  ile  erçekleştirilmiştir.  Etki  büyüklüğ  “Cohen  d”  ile  değerlendirilmiştir.  Araştırmaya  28 çalışma  dahil 
edilmiştir. 28 çalışma toplamda 7581 (3095 bekâr, 4486 evli) kişi üzerinden gerçekleştirilmiştir. 28 tezin 7 tanesinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunurken, 21 tanesinde ise bulunmamıştır. Sabit Etkiler Modelinde birleştirme işlemi 
sonucu medeni  duruma  göre empatik eğilim düzeyinin istatistiksel  olarak  anlamlı  düzeyde  farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.    Sonrasında  Q  ve  I2  (homojenlik)  testleri  yapılmış  ve  çalışmalar  arasında  yüksek  düzeyde  heterojenlik bulunduğundan birleştirme işlemi için model rastgele modele çevrilmiştir. Rastgele etkiler modelinde birleştirme işlemi sonucunda  da  empatik   eğilim   düzeyinin  medeni   durum   değişkenine  göre   istatistiksel   olarak   anlamlı   düzeyde farklılaşmadığı  sonucuna  ulaşılmıştır.  Bu  sonuçlara  göre  empatik  eğilim  düzeyinin  medeni  duruma  göre  istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar kelimeler: Empati, medeni durum, empatik eğilim, meta-analiz.