İŞGÜCÜNE KATILMA DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KATEGORİK REGRESYON İLE ÇÖZÜMLENMESİ


Creative Commons License

𝐒𝐀𝐊𝐋𝐈𝐘𝐀𝐍 S., Kıvrak M., Arslan A. K. , Çolak C.

AkademikYaklaşımlarDergisi /Journal of Academic Approaches, cilt.11, ss.35-47, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: AkademikYaklaşımlarDergisi /Journal of Academic Approaches
  • Sayfa Sayıları: ss.35-47

Özet

İşgücüne katılma durumunu etkileyen bağımsız değişkenler; göç, cinsiyet, yaş, hanehalkı

büyüklüğü, maaş, eğitim, çalışma durumu, çalıştığı sektör, enflasyon ve işgücü endeksleri

olarak belirlenmiştir. Belirlenen değişkenlerin optimum ölçeklendirme ile bağımlı

değişken üzerindeki beklenen varyansı açıklama oranını görerek, değişkenlerin kısmi

katkılarını ve istatistiksel anlamlılıklarını incelemek amaçlanmıştır. Analizler, TUİK

(Türkiye İstatistik Kurumu) Hanehalkı İşgücü verilerinin 2016 yılına ait son altı aylık

verileri üzerinden 2463 hane verisine kategorik regresyon (CATREG) uygulanmıştır.

Çözümleme, IBM SPSS Statistics 20 programında yapılmıştır. Veri yapısına uygun

ölçeklendirme ile çözümleme yapıldığında, 𝑅2değeri model anlamlı çıkmasına rağmen

yüksek seviyede çıkmamıştır. Optimum ölçeklendirme ile değişkenler tekrardan belli bir

kısıt dahilinde ölçeklendirildiğinde, modelin anlamlı ve 𝑅2değerinin belirgin şekilde

arttığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda optimal ölçeklemenin bu konuda kuvvetli olduğunu

savunabiliriz. Optimum ölçeklendirme ile bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkendeki

varyansı açıklama oranındaki değişimler görülmüştür. Elde edilen optimum model sonrası

𝑅2değerinin düşük seviyede kalması ve anlamlı beklenen değişkenlerin anlamsız çıkması

ise analize sokulan verilerin tutarlılığının sağlanamamasından kaynaklanmaktadır.