Çocuklarda Baş Ağrısı ve Refraksiyon Kusurları Arasındaki İlişki


Creative Commons License

KALDIRIM H., YAZGAN S. , KIRGIZ A., ŞEREFOĞLU ÇABUK K., ERDOĞAN KUTANİS E., TAŞKAPILI M.

TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ DERGİSİ, cilt.23, ss.37-41, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 23 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.37-41

Özet

ÖZET Amaç: Baş ağrısı olan çocuklarda ve kontrol grubunda refraksiyon kusurları sıklığının karşılaştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Yüz yirmi beş baş ağrısı olan çocuk ve baş ağrısı olmayan 124 kontrol grubu çocuk (7-17 yaş aralığında), prospektif olarak değerlendirildi. Her iki grubun total oftalmolojik muayeneleri yapıldı. Refraktif kusurları belirlemek için tüm olgulara sikloplejili otorefraktometre yapıldı. Sferik eş değer refraksiyonu ≥-0,50 diyoptri (D) olan olgular miyop, sferik eş değer refraksiyonu ≥+2,0 D olan olgular hipermetrop ve silindirik değeri ≥1,0 D olan olgular astigmat kabul edildi. Aynı çocuğun iki gözü arasında en az 2,0 D sferik eş değer farkı bulunan olgular anizometrop olarak tanımlandı. Ana sonuçlar refraktif kusur ve anizometropi bakımından değerlendirildi. Sürekli değişkenleri karşılaştırmak için Mann-Whitney U testi kullanıldı. Gruplar arasındaki farkı saptamak için ki-kare testleri kullanıldı. Bulgular: Total refraktif kusur sıklığı, anizometropi ve astigmatizma oranları baş ağrısı grubunda daha yüksek saptandı (sırasıyla, p=0,019, p=0,011, p=0,013). Miyopi ve hipermetropi oranları, iki grup arasında farklı değildi (sırasıyla, p=0,711, p=0,478). Baş ağrısı olan çocuklar orta derece miyopi (OR=2,54, %95 GA: 0,48-13,3), orta derece hipermetropi (OD=2,03, %95 GA:0,49-8,2), astigmatizma (OR=2,52 %95 GA: 0,86-7,4) ve anizometropi (OR=4,04, %95 GA:1,42-13,5) için istatistiksel yüksek riske sahipti. Sonuç: Astigmatizma ve anizometropi baş ağrısı grubunda kontrol grubuna göre daha sık görülmektedir. Baş ağrısı olan çocuklar orta derece miyopi ve hipermetropi için artmış riske sahiptir. Anahtar Kelimeler: Baş ağrısı; kırma kusurları; anizometropi 

ABSTRACT Objective: To compare the prevalence of refractive errors in childhood patients with headache and a control population. Material and Methods: One hundred twenty-five patients (7- 17 year age) with headache and 124 controls were prospectively evaluated. Complete ophthalmologic examination was performed in the both groups. Auotorefraction with cycloplegia was performed in all cases to determine the reffractive errors. Myopia was accepted as the spherical equivalent refraction ≥-0,50 diopter (D), hyperopia as the spherical equivalent refraction ≥+2,0 D, and astigmatism as the cylindrical value ≥1,0 D. Anisometropia was defined as the spherical equivalent difference of at least 2,0 D between the two eyes of the same child. Main results were evaluated in respect to refractive error and anisometropia. Mann-Whitney U tests was used to compare continuous variables. Chi-square tests were used to determine the differences between the two groups. Results: Total prevalence of refractive errors, the rate of anisometropia and the rate of astigmatism were higher in the headache group (p=0.019, p=0.011, p=0.013, respectively). The rates of myopia and hyperopia were not different in both groups (p=0.711, p=0.478, respectively). Children with headache have a statistically significant increased risk of moderate myopia (OR=2.54, 95% CI: 0.48-13.3), moderate hyperopia (OD=2.03, 95% CI: 0.49-8.2), astigmatisma (OR=2.52, 95% CI: 0.86-7.4), and anisometropia (OR=4.04, 95% CI: 1.42-13.5). Conclusion: Astigmatism and anisometropia are more common in children with headache than in control individuals. Children with headache have an increased risk for moderate myopia and moderate hyperopia. Key Words: Headache; refractive errors; anisometropia