Tekerlekli Sandalye Basketbolcular ve Ampute Futbolcuların Üst Ekstremite Fiziksel Uygunluklarının İncelenmesi


DOĞAR Y. , Avcı O.

Journal of Global Sport and Education Research, cilt.2, ss.11-18, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Journal of Global Sport and Education Research
  • Sayfa Sayıları: ss.11-18

Özet

Araştırmanın amacı, tekerlekli sandalye basketbolcular ile ampute futbolcuların üst ekstremite fiziksel uygunlukları arasındaki farklılıkları tespit etmektir. Araştırmada, nitel ve nicel yöntemlerin kullanıldığı “karma yöntem” benimsenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden de durum çalışması deseni kullanılmış ve yüz yüze görüşme tekniği benimsenmiştir. Verilerin anlamlılık düzeyi t-testi kullanılarak test edilmiş ve verilerin analizi yapılmıştır. Çalışmada yaş ortalamaları 27.97±11.22 olan 47 sporcu alınmış ve her sporcu ile 30 dakika ile 40 dakika arasında değişen sürelerde yarı yapılandırılmış görüşme formu ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Vücut kompozisyonu, esneklik, güç ve reaksiyon zamanı ölçümleri yapılmış ve verilerin normallik sınamaları araştırılmıştır. Sonuç olarak tekerlekli sandalye basketbolcuları ile ampute futbolcuların üst ekstremite fiziksel uygunlukları açısından anlamlı bir fark (p>.05) bulunmamıştır. Kullanılan tekerlekli sandalye ve kanedyenlerin üst ekstremiteyi kuvvetlendirmede herhangi bir farklı etki oluşturmadığı anlaşılmıştır.

The aim of the study is to determine the differents between the physical fitness of upper extremity of wheelchair basketball players and amputee players. Qualitative and quantitative methods have been used in the research and “mixed method” was adopted. One of the qualitative research methods, case study design has been used and face to face interview technique has been adopted. The significance level of the data has been tested using t-test and the data has been analyzed. In this study, 47 athletes with a mean age of 27.97±11.22 has been considered. Face-to-face interviews have been conducted with each athlete with a semi-structured interview form ranging from 30 to 40 minutes. Body composition, flexibility, strength and reaction time have been measured and test of normality of the data has been investigated. As a result, there was no significant difference (p>.05) in terms of upper extremity physical fitness of wheelchair basketball players and amputee players. It was found that the used wheelchairs and amputee soccer crutches had no different effect on strengthening the upper extremity