BİYOMATERYALLER VE SAĞLIKTA KULLANIMI


Creative Commons License

TÜYLEK Z.

BOZOK TIP DERGİSİ, vol.7, no.4, pp.80-89, 2017 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 7 Issue: 4
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : BOZOK TIP DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.80-89

Abstract

Biomaterials have an important place in the biomedical field. They are mainly used in medical applications

and biotechnology. There are many different uses in various parts of the living body. They are used in

various parts of the body with very different purposes. Biomaterials, which are used for supporting or

performing the functions of live tissues in human bodies, are natural or composite materials. Composite

Materials are material groups which result from combination of at least two different materials for

acertain purpose. The purpose of assembling this three-dimensional feature is to obtain a property that

is not present in any of the components alone. In other words, it is aimed to produce a material which

has more outstanding features for aimed direction. Biomaterials are touched on the fluids inside the

body for a definite period or continually. The reactions of the living body to these materials are very

different.

Biocompatibility is defined as the harmony to the body system of material in the usage of process,

insensible with body, not to hinder normal functions of tissues surrounded itself and the capacity of

not to becoming inflamed. In recent years, important studies have been done upon the influences

to biomaterial-tissue. In the light of these studies, İt appears that biocompatible materials have

been developed for restructuring the body’s natural tissues. As being used, biomaterials with high

biocompatibility are metallic biomaterials, bioceramics, polymer biomaterials and biocomposits. In this

study, research informations are being given about the mechanical characters and biocompatibility of

biomaterials to the orthopedists and the manufacturers. In addition, when metal appliances and implant

tops used as plaque during surgery are used as composite materials, their competence will be compared

with similar metal groups and a comparison will be made in terms of mechanical material properties,

life and durability.

Keywords: Accordion effect; Pseudolesion; Right coronary artery

Biyomateryaller, biyomedikal alanda önemli bir yere sahiptir. Bunlar ağırlıklı olarak tıbbi uygulamalar ve

biyoteknoloji alanında kullanılırlar. Canlı vücudunun çeşitli yerlerinde pek çok farklı kullanımı mevcuttur.

Biyomateryaller, insan vücudundaki canlı dokuların işlevlerini yerine getirmek amacıyla kullanılan doğal

veya kompozit materyallerdir. Kompozit materyaller; belirli bir amaca yönelik olarak en az iki farklı materyalin

bir araya getirilmesiyle meydana gelen materyal grubudur. Bu üç boyutlu özelliği bir araya getirmenin

amacı, tek başına herhangi bir bileşende bulunmayan bir özellik elde etmektir. Bir başka deyişle,

amaçlanan doğrultuda bileşenlerin daha üstün özelliklere sahip bir materyal üretilmesi hedeflenmektedir.

Biyomateryaller, sürekli olarak veya belli bir süre için vücut içindeki sıvılar ile temas halindedir. Canlı

vücudunun, bu materyallere karşı verdiği tepkiler son derece farklıdır.

Biyouyumluluk, kullanım sürecinde materyalin, vücut sistemine uygun cevap verebilme, vücutla uyuşma,

kendini çevreleyen dokuların normal fonksiyonlarına engel olmama ve iltihaplanma oluşturmama yeteneği

olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda, biyomateryal-doku etkileşimleri üzerine önemli çalışmalar

yapılmıştır. Bu çalışmalar ışığında, vücudun doğal dokularını yeniden yapılandırmaya yönelik biyouyumlu

materyallerin geliştirilmiş olduğu görülüyor. Kullanılmakta olan biyouyumluluğu yüksek biyomateryaller;

metalik biyomateryaller, biyoseramikler, polimer biyomateryaller ve biyokompozitlerdir. Bu çalışmada,

tıp dünyasında biyomateryal seçiminde bulunacak ortopedistlere - uygulayıcılara, protez ve implant imalatçılarına,

biyomateryallerin biyouyumluluk ve mekanik özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca

ameliyat sırasında plak olarak kullanılan metal malzemeler ve implant üst yapılar kompozit malzeme

olarak kullanıldığında, bunların yeterliliği benzer metal gruplarıyla karşılaştırılacak ve mekanik malzeme

özellikleri, ömrü ve dayanıklılığı açısından bir karşılaştırma yapılacaktır.

Anahtar Sözcu¨kler: Biyomateryaller; Biyoseramik; Biyouyumluluk; Kontrollü Salım; Polimer