Gelişimsel sorun alanları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


Creative Commons License

KAYA M., YILDIRIM T. , ATLİ A.

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), cilt.45, ss.48-73, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 45
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ)
  • Sayfa Sayıları: ss.48-73

Özet

Özet:  İki  aşamalı  olarak  yürütülen  bu  çalışmanın  ilk 
aşamasında,  lise  öğrencilerinin  yaşadıkları  gelişimsel 
sorunları belirleyebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme 
aracı  geliştirmek  amaçlanmıştır;  ikinci  aşamasında  ise 
geliştirilen     Gelişimsel     Sorun     Alanları     Ölçeği 
kullanılarak,  lise  öğrencilerinin  yaşadıkları  gelişimsel 
sorunlar    bazı    demografik    değişkenler    açısından 
incelenmiştir.   Çalışmaya   1136   lise   öğrencisi   dâhil 
edilmiştir.  Ölçeğin  yapı  geçerliliğinin  saptanmasında 
açımlayıcı      ve      doğrulayıcı       faktör      analizleri 
kullanılmıştır. AFA sonrasında 27 madde ve 7 alt boyut 
oluşmuştur.  Ölçeğin  açıkladığı  toplam  varyans  oranı 
%70.4   ve   toplam   öz   değeri   %19’dur.   Ölçekteki 
maddelerin faktör  yükleri .57 ile .88 arasında değişim 
göstermektedir. DFA sonrası elde edilen yapının /sd 
oranı,   CFI,   GFI,   RMR   /   SRMR,   RMSEA   uyum 
indeksleri  değerlendirildikten  sonra  değerlerin  model 
uyumu   için   yeterli   seviyede   oldukları   saptanmıştır. 
Ölçeğin    alt    boyutlarının    güvenirlik    katsayılarını 
belirlemek için hesaplanan Cronbach Alpha katsayıları 
.70  ile  .86  arasında  değişim  göstermektedir.  Sonuç 
olarak,   Gelişimsel   Sorun   Alanları   Ölçeği’nin   lise 
öğrencilerinin      yaşadıkları      gelişimsel      sorunların 
saptanmasında kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir 
ölçme   aracı   olduğu   ortaya   konmuş   ve   ilk   aşama 
tamamlanmıştır.  Araştırmanın  ikinci  aşamasında  ise 
lise öğrencilerinin yaşadıkları; öfke dışavurumu, sınav 
kaygısı   ve   akademik   başarısızlık   sorunlarının   ilk 
sıralarda  yer  aldığı  ve  kadınların,  gelişimsel  sorunları 
erkeklere    oranla    daha    fazla    yaşadığı    sonucuna 
ulaşılmıştır. 

In the first session the aim was to develop a reliable 
and  valid  measurement  scale  that  determines  high 
school      students’      experienced      developmental 
problems.      In      the      second      session,      using 
Developmental Problem Areas Scale (DPAS), it was 
aimed to investigate the developmental problems that 
high  school  students  experience  in  terms  of  some 
demographic   varibles.   1136  high   school   students 
were    included    in    the    study.    Exploratory    and 
confirmatory  factor  analysis  were  used  in  order  to 
determine  the  scale’s  construct  validity.  After  the 
Exploratory    factor    analysis,    27    items    and    7 
subdimensions  generated.  Total  variance  rate  and 
total eigenvalue that the scale explains are %70.4 and 
%19  respectively.  Factor  loadings  of  items  in  the 
scale vary between .57 and .88. Construction’s  /sd 
rate  that  was  obtained  using    factor  analysis  was 
determined  to  be  sufficient  for  modal  conformity, 
after evaluating CFI, GFI, RMR/SRMR, RMSEA fit 
indeces.  Cronbach’s  Alpha  coefficients  that  were 
used to determine scale’s subdimensions’ reliability, 
coefficients  vary  between  .70  and  .86.  As  a  result, 
DPAS   was   assessed   to   be   a   valid   and   reliable 
measurement    scale    to    determine    high    school 
students’ developmental problems. Therefore the first 
session was completed. In the second session, anger 
expression,   test   anxiety   and   academic   unsuccess 
problems  were  found  to  be  in  the  first  place,  and 
women  experienced  developmental  problems  more 
than men