Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Associate Professor

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2017 - 2020 Associate Professor

  Adiyaman University, School Of Medıcıne, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

 • 2013 - 2017 Assistant Professor

  Adiyaman University, School Of Medıcıne, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Non Academic Experience

 • 2009 - 2013 Uzman Doktor

  Özel Hayat Hastanesi Malatya

 • 2010 - 2012

  Non-profit Organisation, Malatya Tabip Odası

 • 2010 - 2012 Genel Sekreter

  Malatya Tabip Odası

 • 2008 - 2009 Uzman Doktor

  Özel Malatya Hastanesi Malatya

 • 2006 - 2007 Uzman Doktor

  Özel Hayat Hastanesi Malatya

 • 2005 - 2006 Uzman Doktor

  Özel Sevgi Hastanesi Malatya

Courses

 • Undergraduate İDRAR KAÇIRAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM

 • Undergraduate NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR

 • Undergraduate YENİDOĞAN KONVÜLZİYONLARI VE APNE

 • Associate Degree HASTA ÇOCUĞUN ÖZELLİKLERİNİ TANIMAK

 • Undergraduate ÜROGENİTAL SİSTEM SEMPTOMATOLOJİSİ

 • Undergraduate ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI

 • Undergraduate SEREBRAL PALSİ

 • Undergraduate DEHİDRATASYONLAR VE SIVI-ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI

 • Undergraduate OTOİNFLAMATUAR HASTALIKLAR

 • Undergraduate ÇOCUKLUK ÇAĞINDA HİPERTANSİYON

 • Undergraduate AKUT VE KRONİK GLOMERULONEFRİT

 • Undergraduate TUBULOİNTERSTİSYEL HASTALIKLAR

 • Associate Degree KONUŞMAGECİKMESİ OLAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM

 • Undergraduate TAM İDRAR ANALİZİ (MİKROSKOPİK İNCELEME DAHİL) YAPABİLME VE DEĞERLENDİREBİLME

 • Undergraduate NÖROMOTOR GELİŞME, İZLEM VE DEĞERLENDİRME

 • Undergraduate VEZİKOÜRETERAL REFLÜ VE OBSTRÜKTİF ÜROPATİLER

 • Undergraduate ARTRİTLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM

 • Undergraduate HEMATÜRİLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM

 • Undergraduate ÇOCUKLUK ÇAĞINDA SLE

 • Undergraduate MİYOPATİLER

 • Undergraduate NÖROKUTANÖZ VE NÖROMETABOLİK HASTALIKLAR

 • Associate Degree AŞILAR VE SERUMLAR

 • Undergraduate AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ VE CRUSH SENDROMU

 • Undergraduate ÇOCUKLUK ÇAĞI DEMİYELİNİZAN HASTALIKLARI

 • Undergraduate ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI

 • Undergraduate ÇOCUKLUK ÇAĞI VASKÜLİTLERİ

 • Associate Degree ÇOCUK GELİŞİMİ UZMANI İLE SAĞLIK KURUMLARI İŞBİRLİĞİ

 • Undergraduate ÜROLOGENİTAL SİSTEM MUAYENESİ

 • Associate Degree OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARI

 • Undergraduate NEFROTİK SENDROM

 • Undergraduate ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN KOLLAJEN DOKU HASTALIKLARI

 • Associate Degree ANNE SÜTÜ

 • Undergraduate AKUT FLASK PARALİZİ

 • Undergraduate PROTEİNÜRİLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM

 • Associate Degree 0 - 6 YAŞ ÇOCUKLARINDA SIK GÖRÜLEN ŞİKÂYETLER, NEDENLERİ, BELİRTİLERİ, BAKIM VE KORUNMA YOLLARI

 • Undergraduate ÖDEMLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM

 • Associate Degree SAĞLIKLI ÇOCUĞU TANIMAK

 • Undergraduate KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

 • Undergraduate ASİT-BAZ DENGE BOZUKLUKLARI

 • Associate Degree OKUL VE ÇEVRE SAĞLIĞI

 • Undergraduate Nöroblastoma ve Wilms Tümörü

 • Associate Degree Hasta Çocuğun Özelliklerini Tanımak

 • Undergraduate Serebral Palsi

 • Undergraduate Nefrotik Sendrom

 • Undergraduate Çocukluk Çağında Kronik Böbrek Yetmezliği

 • Associate Degree Çocuklarda Sık Görülen Şikayetler ve İlgili Personelle İşbirliği

 • Undergraduate Çocuklarda Akut Flask Paralizi

 • Associate Degree Çocuğun Sağlığı Konusunda İlgili Personelle İşbirliği

 • Associate Degree Okul ve Çevre Sağlığı

 • Undergraduate Çocuklarda Kronik İshal ve Malabsorbsiyon Sendromları

 • Associate Degree Aşılar ve Serumlar

 • Undergraduate Hemofili ve von Willebrand Hastalığı

 • Associate Degree 0-12 Yaş Çocuklarında Görülen Hastalıklar

 • Associate Degree Sağlıklı Çocuğu Tanımak

 • Undergraduate Tübülointerstisyel Hastalıklar

 • Undergraduate Çocukluk Çağında Akut Böbrek Yetmezliği

 • Undergraduate Çocukluk Çağında Nöromuskuler Hastalıklar

 • Undergraduate Sistemik Hastalıklarda Hematolojik Bulgular

 • Undergraduate Minor Vaskülitler

 • Undergraduate İdrar Yolu Enfeksiyonları

 • Undergraduate Akut Glomerülonefrit

 • Undergraduate Minor Nonepileptik Paroksismal Bozukluklar

 • Undergraduate Üriner Sistemin Değerlendirilmesi

 • Undergraduate Minor Nörokutanöz Sendromlar

 • Undergraduate Minor Hipotonik İnfant

 • Undergraduate Minor Down Sendromu

 • Undergraduate Minor Demiyelinizan Hastalıklar

 • Undergraduate Nefrotik Sendrom

 • Undergraduate Akut Böbrek Yetersizliği

 • Undergraduate Minor Hareket Bozuklukları

 • Undergraduate Minor Serebrovasküler Bozukluklar

 • Undergraduate Minor Sistemik ve Vaskülitik Hastalıklarda Böbrek Tutulumu

 • Undergraduate Minor Spinal Kord Hastalıkları

 • Undergraduate Minor Nöropati ve Miyopatiler

 • Undergraduate Minor Peryodik Ateş Sendromları

 • Undergraduate Minor Artralji ve Artrite Yaklaşım

 • Undergraduate Minor Otoinflamatuvar Hastalıklar

 • Undergraduate Minor Kronik Böbrek Hastalığı

 • Undergraduate Minor Tübüler Hastalıklar

 • Undergraduate Minor İdrar İncelemesi ve Değerlendirmesi

 • Undergraduate Minor Üriner Sistem Malformasyonları

 • Undergraduate Minor Febril Konvülziyon

 • Undergraduate Minor Epilepsiler

 • Undergraduate Minor Jüvenil İdiopatik Artrit

 • Undergraduate Minor Böbrek Taş Hastalıkları

 • Undergraduate Minor Poliüri ve Polidipsi

 • Undergraduate Minor Sistemik Lupus Eritematozus