Yetiştirme yurtlarında kalan lise öğrencilerinin mesleki değerlerinin incelenmesi


Atli A. (Executive)

TUBITAK Project, 2014 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2014
  • End Date: December 2015

Project Abstract

Bu araştırmada yetiştirme yurtlarında kalan lise öğrencilerinin mesleki değer hiyerarşilerini belirlenmesi, mesleki değerlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Doğu Anadolu Bölgesi'nde 9 şehirde (Ağrı, Bingöl, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Kars, Malatya, Muş ve Van) bulunan 13 farklı yetiştirme yurtlarında kalan 170 (69 kız, 101 erkek) öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak "Mesleki Değer Envanteri" kullanılmıştır. Yetiştirme yurtlarında kalan lise öğrencilerinin mesleki değer hiyerarşilerini belirlemek için mesleki değer alt boyutlarının ortalamaları alınmış, cinsiyet değişkeni açısından mesleki değerlerin farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için t-testi ve sınıf değişkeni açısından mesleki değerlerin farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre yetiştirme yurtlarında kalan lise öğrencilerinin mesleki değer hiyerarşileri; arkadaşlık, yardım, ekip çalışması, is sağlığı, kazanç, liderlik, yaratıcılık, özgürlük ve fiziksel özelliklerin kullanılması seklinde sıralanmıştır. Cinsiyete göre arkadaşlık ve yardım değerlerinde kızlar lehine anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Sınıf değişkenine göre herhangi bir anlamlı farklılık görülmemiştir.