Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dinleme Üstbiliş Stratejisi Öğretiminin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Dinlediğini Anlama Becerisine Etkisi

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, cilt.9, ss.68-87, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nicel Estetik, Geometrik Güzeller, Mevzûn Sözler

YALNIZ SANAT, ss.87-91, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Kerbelâ Toprağının Mahsûlü: Fuzûlî

Fraktal Edebiyat-Düşünce Dergisi, ss.41-46, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DİNLEME STRATEJİSİ ÖĞRETİMİNİN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMABECERİLERİNE ETKİSİ,

I. Uluslararası Avrupalı Türkler ve İkidillilik Çalışmaları Kongresi, Paris, Fransa, 28 Eylül 2018

Klâsik Şiirde Şair, Anlatıcı, Ben ve Öteki

3rd EURASİAN CONFERENCE ON LANGUAGE SOCIAL SCIENCES (ECLSS), Antalya, Türkiye, 27 Haziran - 29 Eylül 2018, ss.462-469

Klâsik Şiirde Şâir, Anlatıcı, Ben ve Öteki

3rd EURASİAN CONFERENCE ON LANGUAGE SOCIAL SCIENCES (ECLSS), Antalya, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.124

Ortaçağ Estetik Tasavvuru ve Klâsik Şiirde Söz-Ölçü İlişkisi

ASOS 4.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Alanya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Belâgat’in Türkçeleşmesi Sürecinde Mihalicî Mustafa Efendi’nin Zübdetü’l-Beyân’ı

IX. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Malatya, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Ansiklopedide Bölümler

İslam Düşünce Atlası 3

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.11571159-11571159, 2017

İslam Düşünce Atlası 3

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.1173-1174, 2017