İnönü Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sağlam M., Zelyurt H., "Determining Opinions of the Teachers Concerningthe Use of Educational Materials for Children with Special Needs in PreschoolEducation Institutions", International Journal of Early Childhood Education Research, vol.6, pp.26-49, 2017
Yildiz E., Sağlam M., "TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARDA ŞİDDET KONUSUNUN ELE ALINIŞI", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.8, pp.72-84, 2017
Sağlam M., Altindağ Ö., "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİ BİREYLER HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI", ufkun ötesi bilim dergisi, 2017
Sağlam M., "YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDEN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA YÖNELİK HAZIRLANAN DESTEK EĞİTİM PROGRAMININ ÇOCUKLARIN DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ", uluslararası sosyal araştırmalar, vol.10, pp.572-588, 2017
Sağlam M., Aylaz R., "ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN BOŞANMIŞ BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ", The Journal of International Social Research, vol.10, pp.584-590, 2017
Sağlam M., Kivrak M., Baysal T., "EBEVEYN AYRILIĞININ ÇOCUKLARIN SUÇA SÜRÜKLENMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ", İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, pp.111-120, 2017
Sağlam M., "Tarihsel Süreç İçerisinde Çocuk veÇocukluk Kavramları", Çocuk ve Medeniyet Dergisi, cilt.1, 2016
Sağlam M., "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN FEN ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ", inönü üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, cilt.16, 2015 (Link)
Sağlam M., "Bebeklik Dönemi Gelişiminde İşitme Algısı", İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.26-31, 2015
Buz S., Düzyurt K., Sağlam M., "AİLE MAHKEMESİNDE ÇALIŞAN SOSYAL ÇALIŞMA GÖREVLİLERİNİN SOSYAL İNCELEME RAPORLARINA İLİŞKİNDEĞERLENDİRMELERİ ANKARA ADLİYESİ ÖRNEĞİ", Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.26, ss.7-30, 2015 (Link)
Findik Tanribuyurdu E., Yurteri Tiryaki A., Sağlam M., Aysu B., "TÜRKİYE DE ÇOCUK GELİŞİMİ ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ", Ankara sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.14, ss.7-16, 2015
Sağlam M., "EBEVEYNLERİ BOŞANMA SÜRECİNDE OLAN ÇOCUKLARİLE EBEVEYNLERİ İLE BİRLİKTE YAŞAYAN ÇOCUKLARINDUYGULARININ CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ", Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.71-88, 2012
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Arslan Kılıçoğlu E., Sağlam M., Arslan R. , "Otizm spektrum bozukluğunda erken tanıya yönelik ebeveyn farkındalığının belirlenmesi.", 2. ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ , ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Mart - 1 Nisan 2018, pp.101-101
Sağlam M., Genç H., "MÜLTECİ ÇOCUKLARA YÖNELİK TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM POLİTİKALARININDEĞERLENDİRİLMESİ", ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI2.VE EĞİTİMİ KONGRESİ, ,
Sağlam M., "ÇOCUKLARDA ŞİDDET OLGUSUNUN GELİŞİMİNDE TELEVİZYONUN ETKİSİ", 3.ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARIVE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, ,
Ünal M., Sağlam M., "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknolojik Araç Gereç Kullanımlarına Yönelik TutumlarınınBelirlenmesi", 11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri Sempozyumu, ,
Sağlam M., Ünal M., Erdoğan G., "BOŞANMANIN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ", ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI2.VE EĞİTİMİ KONGRESİ, ,
Sağlam M., Aylaz R., "BOŞANMA SÜRECİNDEKİ AİLELERİN ÖZELLİKLERİ VE KADINLARIN BOŞANMAYA İLİŞKİN ALGILARI", 3.ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARIVE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, ,
Sağlam M., Zelyurt H., "OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTİCİ MATERYAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ", 26.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ,
Sağlam M., "TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞININ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL GELİŞİMİNE ETKİSİNE İLİŞKİN EBEVEYN FARKINDALIĞININ BELİRLENMESİ", 3.Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, istanbul, TÜRKIYE,
Kadan G., Sağlam M., "ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINDA AİLE ETKİSİNİN İNCELENMESİ", 3. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, istanbul, TÜRKIYE,
Sağlam M., Delialioğlu Ö., "Investigating the Parents Thoughts about the Effects of Digital Games on Children", SITE 2016 - Savannah, GA, United States, March 21-26, 2016, Savannah, GA, A.B.D.,
Sağlam M., Cengiz D.U., "Erken çocukluk döneminde iki dilliliğin dil gelişimine etkisi", 3.Ulısal Disiplinler arası erken çocuklukta müdahale kongresi, TÜRKIYE,
Sağlam M., Cengiz D.U., Yayan E.H., "0 4 yaş arası çocuklarda işitme kaybının dil gelişimi üzerindeki etkisi", 3.Ulısal Disiplinler arası erken çocuklukta müdahale kongresi, TÜRKIYE,
Sağlam M., Yildiz E., Kilinç G., "ERGENLERİN EĞİTİM SÜRECİNDE YAŞADIKLARI PROBLEMLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, TÜRKIYE,
Sağlam M., "SAYI KAVRAMININ KAZANILMASINDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM OKUL ÖNCESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM", VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE,
Sağlam M., "TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARI ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ", VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE,
Sağlam M., "ANNELERİN ÇOCUK İSTİSMARI KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ÖNEMİ", 1.Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, TÜRKIYE,
Sağlam M., İnci R., "ÇOCUKLARDA FAZLA KİLO VE ŞİŞMANLIĞIN GELİŞİME ETKİSİ", 1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongres, Kocaeli, ,
Sağlam M., Bektaş G., Yildiz E., "ERGENLERİN EĞİTİM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ", 20. Ergen Günleri, TÜRKIYE,
Yildiz E., Sağlam M., "TÜRKİYE DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARDA ŞİDDET", 2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, İstanbul, TÜRKIYE,
Sağlam M., "TÜRKİYE DE ÇOCUK GELİŞİMİ ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ", Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi(EJER), İstanbul, TÜRKIYE,
Sağlam M., "BOŞANMA SÜRECİNDE ÇOCUKLARIN HAKLARININ BELİRLENMESİ VE KORUNMASINDA AİLE MAHKEMESİ UZMANLARININ ROL VE İŞLEVLERİ", Uluslararası Katılımlı Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu, TÜRKIYE,
Sağlam M., "Çocuk Mahkemesi Uzmanlarının Çocuk Adalet Sistemine İlişkin Algılarının Belirlenmesi", Uluslararası Çocuklar İçin Adalet Sempozyumu, ,
Sağlam M., "BOŞANMA SÜRECİNDE OLAN AİLELERDEKİ ÇOCUKLARIN AİLE ALGILARININ RESİMLER ARACILIĞI İLE İNCELENMESİ", I. Çocuk Hakları Kongresi, TÜRKIYE,
Sağlam M., "BİR İNSAN ÇİZ TESTİ İLE BOŞANMA SÜRECİNDE OLAN AİLE ÇOCUKLARININ SORUNLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ", Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sağlam M., "Aile İçi İletişim", Çocuk ve İletişim, Neriman Aral, Ed., Vize Yayıncılık, ss.305-334, 2017
Sağlam M., Kayaduman H., "Computer Assisted Education in Early Childhood Education", in: Current Trends in Educational Sciences, Recep EfeIrina Koleva Emin Atasoy Violeta Kotseva, Eds., ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, pp.311-319, 2017
Sağlam M., "Child and Paint", in: Developments in Educational Sciences, R.Efe, I. Koleva, E. Atasoy, İ.Cürebal, Eds., St. Kliment Ohridski university Press, Sofia, pp.105-115, 2016
Aral N., Sağlam M., "Perception Development In Infants", in: Current Advances in Education, Atasoy, E., Efe, R., Jazdzewska, I., Yaldır, H., Eds., St.Kliment Ohridski University Press, , Sofia, pp.264-277, 2016
Sağlam M., "SCIENCE EDUCATION IN PRE-SCHOOL EDUCATION", in: PRESCHOOL EDUCATION INTURKEY AND IN THE WORLD A THEORICAL AND EMPIRICALPERSPECTIVE, Handan Asude Başal, Esra Ömeroğlu, Eds., St.Kliments Ohridski University Press., sofia, pp.15-30, 2014
Sağlam M., "Bebeklik Döneminde Gelişim", Tüm Yönleri İle Özel Bebekler Çocukların Gelişimi ve Etkinlik Örnekleri, S.Sunay Yıldırım Doğru, Ayşegül Şükran Öz, Ed., Eğiten Kitap, Ankara, ss.107-128, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İnönü Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi