İnönü Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
Akademik Veri Yönetim Sistemi Kullanıma Açılmıştır

Akademik Veri Yönetim Sistemi

Yükseköğretimde kalitenin iyileştirilmesine yönelik politikaların geliştirilmesi özellikle son on yıl içerisinde birçok ülkenin önemli bir gündem maddesi haline gelmiş ve bu konuda faaliyet gösteren birçok kuruluş, vakıf ve dernek kurulmuştur. Bu kapsamda, Türkiye’nin de entegre olmaya çalıştığı Avrupa Birliğinde ortak bir yükseköğretim kültürü ve düzeyi oluşturabilmek, şeffaflaşmayı ve karşılaştırılabilirliği sağlamak için Bolonya ve Socrates programları başlatılmıştır.

Bolonya süreci içerisinde bu konuda yapılan çalışmalar ve öneriler Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence Birliği ENQA’nın yayımladığı “Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvence İlke ve Standartları” başlıklı raporunda yayımlanmıştır. Bu raporda tüm yükseköğretim kurumlarının,

  • Kalite güvence politikalarına sahip olması,
  • Öğretim ve araştırma aktivitelerine dair verileri sağlıklı bir şekilde toplayarak analiz edip stratejik yönetim amacıyla kullanması,
  • Hem niceliksel ve hem de niteliksel olarak güncel bilgiyi tarafsız ve şeffaf bir şekilde yayımlayarak gerek toplum ve gerekse konunun tarafı iç ve dış organizasyonların denetimine sunması,

hususları bilhassa vurgulanmıştır. Bu kapsamda birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yükseköğretim kurumlarının kalite güvence politikalarının ve sistemlerinin oluşturulması amacıyla muhtelif çalışmalar başlatmıştır.

Üniversitemizde yürütülen stratejik yönetim, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları kapsamında akademik etkinliklerin kişi, bölüm, birim ve kurum düzeyinde envanterinin çıkarılması ve sürdürülebilir bir kalite güvence sisteminin oluşturulabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS) kullanıma alınmıştır.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinin kullandığı Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) Performans Yönetim Modelini temel alan ve uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak geliştirilen AVESİS yazılım sistemi yukarıda bahsedilen hususlara ilave olarak araştırmacılar ve yöneticiler için de muhtelif faydalı araçlar içermektedir. Bu kapsamda, araştırmacılar için kişisel web sayfaları sağlanması, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında araştırmacıların özgeçmiş, proje yükümlülükleri ve proje çıktılarının takip edilmesi, bilimsel başarı ödülü değerlendirmeleri, akademik teşvik ödeneği süreçleri, kurumsal değerlendirme raporları üretilmesi, akademik atama ve yükseltme ölçütlerinin belirlenmesi ile üniversite sıralama sistemleri ve girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi gibi uygulamalar için veri sağlanması gibi birçok kurumsal çalışmalar da AVESİS sisteminde kayıtlı verilerden faydalanılacaktır. 

Üniversitemiz ve araştırmacılarımız için önemli kolaylıklar ve katkılar sağlayacak olan bu dönüşüm sürecinde, araştırmacılarımızın AVESİS sistemindeki bilgilerini ivedilikle güncellemeleri ve bundan sonraki süreçlerde kişisel bilgilerini güncel tutmaları önem arz etmektedir.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü

Geri Okunma Sayısı: 1382
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İnönü Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi